Klachtenregeling

De Vereniging van scoliosepatiënten (VSP) doet haar uiterste best om haar leden of andere betrokkenen (hierna: de betrokkene) zo goed mogelijk van dienst te zijn, gegeven de bestaande kaders van de VSP. Toch is het mogelijk dat er zaken fout of niet zoals afgesproken verlopen. In deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe de betrokkene een klacht kan indienen bij de VSP en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

Een klacht kan schriftelijk worden verstuurd naar:
Vereniging van scoliosepatiënten
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 11566
2502 AN Den Haag
E-mail: klachtenfunctionaris@scoliose.nl

Elke klacht wordt geregistreerd. De volgende gegevens worden genoteerd:

  • De datum waarop de klacht binnenkomt;
  • Op welke manier komt de klacht binnen (per post of per e-mail);
  • Naam, adres, huisnummer, postcode, plaats, telefoonnummer en e-mailadres van de klager;
  • Of de klager lid is van de VSP;
  • Type klacht;
  • Omschrijving van de actie die de VSP onderneemt naar aanleiding van de klacht;
  • Door wie de klacht is behandeld;
  • Datum waarop de klacht is afgehandeld.


De binnengekomen klachten worden door de VSP gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening van de VSP te verbeteren. Hierbij wordt de privacy van de betrokkene gewaarborgd.

Een klacht wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen beantwoord. Mocht dit redelijkerwijs niet mogelijk zijn dan wordt de betrokkene hierover bericht en wordt afgesproken op welke – redelijke – termijn de klacht wordt afgehandeld.

Als de klachtenprocedure is afgerond, maar de betrokkene desondanks ontevreden is over de wijze waarop (de klachtenfunctionaris van) de VSP de klacht heeft behandeld, dan kan hij/zij schriftelijk zijn/haar klacht aan het bestuur van de VSP voorleggen. Dit kan door een e-mail of een brief te sturen naar het bestuur onder vermelding van ‘klacht’.